ภาพประกอบ
ภาพข้อมูลผู้บริหารสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง