สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) จัดกิจกรรมในวันที่ 28 มีนาคม 2566  โดยเป็นกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสถานการณ์พลังงาน และส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง นำโดย นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการ สนกช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สกนช. กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธุรกิจพลังงาน และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปฏิบัติงานร่วมกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ ผู้จัดการโครงการ สำนักรับรองคาร์บอนเครดิต (สรค.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และนางศิริวรรณ เมนะโพธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยข้าราชการ และนวัตกรรมการพัฒนา สำนักงาน ก.พ. เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยาย ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
_________________________

ภาพประกอบ
  • ภาพหมู่ผู้บริหาร
  • ภาพวิทยากรระหว่างบรรยายเรื่องก๊าซเรือนกระจก
  • ภาพวิทยากรคุณศิริวรรณฯ จากสำนักงาน ก.พ.
  • ภาพหมู่กับผู้เข้ารับการอบรม
  • ภาพกิจกรรม1
  • ภาพกิจกรรม2