ลงนามถวายพระพร

 

เลือกข้อความถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางชลดา ฝั่งสาคร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวพิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายสิริศักดิ์ พันธ์สังข์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายพรชัย จิรกุลไพศาล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวมาลัย ผึ้งหลวง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวกิ่งกาญจน์ บรรจงอักษร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: ปรัทยุมน โปษยะลักษณ์
ตำแหน่ง: ประชาชน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายขวัญชัย แสนพาน
ตำแหน่ง: หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย
หน่วยงาน: บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายอนุรัตน์​ มีคุณ
ตำแหน่ง: หน.ปณ.โพธิ์ประทับช้าง
หน่วยงาน: บ.ไปรษณีย์ไทย​ จก.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายธนพล แสงสว่าง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายภาคิน เทียบคำ
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายเอกสิทธิ์และส่งเสริมการลงทุน ส่วนบริการกลาง สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หน่วยงาน: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาว จุฑาลักษณ์ โรจนวรานนท์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ราคา
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวกัญญา เนื่องจำนงค์
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
หน่วยงาน: บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายเทอดพงษ์ นักระนาด
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี
หน่วยงาน: สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง