ลงนามถวายพระพร

 

เลือกข้อความถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นายสิริศักดิ์ พันธ์สังข์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางชลดา ฝั่งสาคร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวพิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นายพรชัย จิรกุลไพศาล
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาววนิดา สมันแก้ว
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีกองทุน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวมาลัย ผึ้งหลวง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางรัษฎากร ชาญจักร
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวศุกร์แก้ว วรวัชรานนท์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวธฤษวรณณ เกาะพราหม
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวกิ่งกาญจน์ บรรจงอักษร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นายธนพล แสงสว่าง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาว จุฑาลักษณ์ โรจนวรานนท์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะหืนโยบายและกลยุทธ์ราคา
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: ทศพล จันทจิตร
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวพรทิพย์ ปะริรัมย์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บัญชี
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: กัญญาภัค ศรีโชค
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหาร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: WkYxnTGh
ตำแหน่ง: 1
หน่วยงาน: 1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: WkYxnTGh
ตำแหน่ง: 1
หน่วยงาน: 1
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า: WkYxnTGh
ตำแหน่ง: 1
หน่วยงาน: 1