แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสามารถแสกน QR Code ตามที่ปรากฎในเอกสารโปสเตอร์ด้านล่างนี้

ภาพประกอบ
  • ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ QR Code EIT