ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ทำให้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) ยุบเลิก โดยเปลี่ยนเป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

     ด้านโครงสร้าง สกนช. อยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงใช้โครงสร้างเดิมของ สบพน. ไปพลางก่อน จนกว่าจะดำเนินการจัดทำโครงสร้าง สกนช. แล้วเสร็จ

โครงสร้างการบริหารการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 • คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)
  • คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
  • คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
  • คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  • คณะอนุกรรมการบริหารสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
 • สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

โครงสร้างภายในหน่วยงานของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • สำนักตรวจสอบภายใน
  • สำนักผู้อำนวยการ
  • สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร
   • กลุ่มงานบริหารการเงิน
   • กลุ่มงานบัญชีกองทุน
   • กลุ่มงานบริหารกลาง
  • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
   • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
   • กลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา
   • กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ                          

                         

ภาพประกอบ
ผังแสดงโครงสร้าง สกนช.