การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

     สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) นำโดย นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสกนช. จัดกิจกรรม “การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง”เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เพื่อสื่อสารและสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาท ภารกิจกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานจาก กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และภาคเอกชนผู้ประกอบกิจการพลังงาน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล และข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานร่วมกันในระยะต่อไป

 

     ภายในกิจกรรมการสัมมนามีการบรรยายจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ Green Energy ที่เกี่ยวกับประเทศไทยกับการลดก๊าซเรือนกระจก และกลไกของคาร์บอนเครดิต ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นกระแสที่มีการตื่นตัวทั่วโลก โดยประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ในปี ค.ศ.2065 ตลอดจนเผยแพร่ความเป็นมาเเละวิธีการปฏิบัติงานของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้ พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2566

ภาพประกอบ
 • ภาพหมู่ผู้อำนวยการถ่ายร่วมกับวิทยากรบรรยาย
 • ภาพหมู่ถ่ายร่วมกับวิทยาร2
 • ภาพผู้อำนวยการ สกนช.กล่าวเปิด
 • ภาพผู้เข้าสัมมนานั่งฟังบรรยาย
 • ภาพวิทยากรบรรยายเรื่อง Green Energy
 • ภาพผู้เข้าสัมมนาฟังบรรยาย2
 • ภาพคุณพรชัยบรรยาย
 • ภาพคุณนนท์อุมาบรรยาย
 • ภาพบรรยากาศการเสวนา
 • ภาพบนเวทีวิทยากรที่ร่วมเสวนา
 • ภาพคุณอาจารีบรรยาย
 • ภาพคุณฤฤติกาบรรยาย
 • ภาพคุณทศพลบรรยาย
 • ภาพรวมผู้เข้าสัมมนา