ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกที่ยังคงมีความผันผวนในด้านราคาแต่ไม่มากนัก ประกอบกับนโยบายรัฐบาลมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ทำให้ สบพน. ต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกและนโยบายด้านพลังงาน เพื่อการบริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สบพน. ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงได้กำหนดทิศทางนโยบาย เพื่อให้การปฏิบัติงานของ สบพน. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ตามกรอบการปฏิรูปโครงสร้างพลังงานในประเทศ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจ และการไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และสถาบันการเงินอื่น ๆ ดังนี้  
          1. บริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดความมั่นคง และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านราคาพลังงานให้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ และสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
          2. ยกระดับสมรรถนะของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและบุคลากร เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านราคาพลังงานและด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ
          3. ส่งเสริมระบบการประเมินองค์การและประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด
          4. เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายโครงสร้างราคาพลังงานของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
          นอกจากนี้ยังมีภารกิจที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ สบพน. ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... เพื่อยกปรับปรุงกฎหมายจากคำสั่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นพระราชบัญญัติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน