สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีแผนการปฏิบัติงานที่จะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องโดยมีกิจกรรมดังนี้

  • จัดหาเงินให้ได้ตามความต้องการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • จัดหาอัตราผลตอบแทนเงินฝากของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
  • ระยะเวลาเฉลี่ยการจ่ายเงินให้แก่หน่วยเบิกนับแต่วันที่ประกาศ กงบ. และ LPG นำเข้าจากต่างประเทศ ในระยะเวลาที่เหมาะสม
  • กำกับดูแลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อนำมาพัฒนาองค์กรตามสายงานที่รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.        ติดตามและประเมินสถานการณ์ด้านราคาและการใช้พลังงานในประเทศรวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้า

สนย. ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

2.       สำรวจควา​​มพึงพอใจของผู้กำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ

สนย ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
3.       การบริหารจัดการเงินฝากและเงินกู้ยืมให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง   สงบ. ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
4.       เบิกจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่ผู้ประกอบการ อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และภายในเวลาที่กำหนด สงบ. ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
5.       ปรับปรุงระบบงานเบิกจ่ายเงินกองทุนสำหรับโครงการที่ กบง./อบน. อนุมัติ และเงินงบบริหาร สงบ. ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
6.       ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินและงบการเงินของกองทุนน้ำมันฯ สตน. ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
7.       มีหน่วยงานบุคคลดูแลกิจกรรมด้านงานบุคคลอย่างใกล้ชิด สงบ. ต่อเนื่องตลอดทั้งปี
8.       จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตาม ประเมินตามขีดสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง สงบ. ต่อเนื่องตลอดทั้งปี