ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ทำให้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) ยุบเลิก โดยเปลี่ยนเป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

     ด้านโครงสร้าง สกนช. อยู่ระหว่างการดำเนินการ จึงใช้โครงสร้างเดิมของ สบพน. ไปพลางก่อน จนกว่าจะดำเนินการจัดทำโครงสร้าง สกนช. แล้วเสร็จ

โครงสร้างการดำเนินงานของ สกนช.

 • คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบง.)
  • คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (อบน.)
  • คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
  • คณะอนุกรรมการประเมินผล

การดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 • คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
 • คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
 • คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
 • คณะอนุกรรมการสรรหา ผอ.สกนช.
  • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
   • สำนักตรวจสอบภายใน
   • สำนักผู้อำนวยการ
   • สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร
    • กลุ่มงานบริหารการเงิน
    • กลุ่มงานบัญชีกองทุน
    • กลุ่มงานบริหารกลาง
   • สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
    • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน
    • กลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา
    • กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ                          

                         

ภาพประกอบ
โครงสร้าง พ.ค.61