แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารสูงสุด : นายวิศักดิ์   วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

2. รองผู้บริหารสูงสุด : สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ แต่จะเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รองจากผู้อำนวยการสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 4 สำนัก ดังนี้

2.1 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน : นายพรชัย  จิรกุลไพศาล
2.2 ผู้อำนวยการสำนักการเงินและบัญชี : นางไพลิน  ฟุ้งเกียรติ
2.3 ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ : นางศศิธี  สมิตเวช
2.4 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน : นางชลดา  ฝั่งสาคร

โดยมีรายละเอียดของแต่ละบุคคล (ชื่อ-นามสกุล /ตำแหน่ง/ภาพถ่าย / ช่องทางการติดต่อ) ดังนี้

ภาพประกอบ
ภาพข้อมูลผู้บริหารสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง