วันที่

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. .... โดยสามารถศึกษาร่างประกาศข้อกำหนดจริยธรรมฯ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามแบบสอบถาม

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566 ตาม Link ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfngqadGQAJD2e7_EKNneq-NK4q7bV…