มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”เห็นชอบให้ทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 – 2567 เพื่อรับรองกรณีมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ โดยให้การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้สถานะเงินกองทุนฯ เมื่อรวมกับเงินกู้ต้องไม่เกินจำนวน 40,000 ล้านบาท ตามมาตรา 26 แห่ง พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ในการทบทวนแผนวิกฤตฯ ครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการใช้จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

ภาพประกอบ
  • กพช. รับมือสถานการณ์น้ำมันแพง สั่ง ทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 63 – 67