เรื่องร้องเรียน

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ในปีงบประมาณ 2566 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ที่ผ่านมามีข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ สกนช. ดังนี้

(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

     -ไม่มีเรื่องร้องเรียน-

(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

     -ไม่มีเรื่องร้องเรียน-

(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

     -ไม่มีเรื่องร้องเรียน-

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

หมายเหตุ โดยมีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ตามลิงค์ -> https://www.offo.or.th/th/ita/2566-o28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจ…

 

ภาพกราฟ
ภาพกราฟแสดงสถิติเรื่องร้องเรียนปีงบ66 (ต.ค.65-มี.ค.66)
ภาพตาราง
ภาพตารางแสดงสถิติเรื่องร้องเรียนปีงบ66 (ต.ค.65-มี.ค.66)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง