การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ในปีงบประมาณ 2566 รอบระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) ที่ผ่านมามีข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของ สกนช. ดังนี้

(1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวน 0 เรื่อง     

             *ไม่มีเรื่องร้องเรียน*

(2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 เรื่อง     

             *ไม่มีเรื่องร้องเรียน*

(3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 0 เรื่อง     

             *ไม่มีเรื่องร้องเรียน*

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้ (ไฟล์ .pdf)

หมายเหตุ โดยมีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ตามลิงค์ -> https://www.offo.or.th/th/ita/2566-o28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจ…

 

ภาพกราฟ
ภาพกราฟ
ภาพตาราง
ภาพตาราง
เอกสารที่เกี่ยวข้อง