สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ที่อยู่: เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล์: [email protected]
โทรสาร: 0 2794 6070
แผนที่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6053 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง [email protected] นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สำนักผู้อำนวยการ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6074 นางศศิธร สมิตเวช ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ (สนอ.) [email protected] นางศศิธร สมิตเวช ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ (สนอ.)
0 2794 6074 นางสาวมาลัย ผึ้งหลวง เจ้าหน้าที่บริหาร [email protected] มาลัย  ผึ้งหลวง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6063 นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) [email protected] นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน สำนักนโยบายฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6073 นายธนพล แสงสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน [email protected] ธนพล  แสงสว่าง

กลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา สำนักนโยบายฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6055 นางสาวจุฑาลักษณ์ โรจนวรานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ราคา [email protected] นางสาวจุฑาลักษณ์ โรจนวรานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ราคา

กลุ่มงานบริหารสารสนเทศ สำนักนโยบายฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6064 นายสิริศักดิ์ พันธ์สังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ [email protected] นายสิริศักดิ์ พันธ์สังข์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ

สำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6067 นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร (สงบ.) [email protected] นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเงินและบริหารองค์กร (สงบ.)

กลุ่มงานการเงิน สำนักบริหารการเงินฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6058 นายทศพล จันทจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน [email protected] นายทศพล จันทจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงิน
0 2794 6052 นางสายฝน สันประโคน เจ้าหน้าที่การเงิน [email protected] นางสายฝน สันประโคน เจ้าหน้าที่การเงิน
0 2794 6056 นางสาวปัณณภรณ์ เกิดช่วย เจ้าหน้าที่การเงิน [email protected] นางสาวปัณณภรณ์ เกิดช่วย เจ้าหน้าที่การเงิน

กลุ่มงานบัญชี สำนักบริหารการเงินฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6060 นางสาววนิดา สมันแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีกองทุน [email protected] นางสาววนิดา สมันแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชีกองทุน
0 2794 6066 นางสาวธฤษวรรณ เกาะพราหม เจ้าหน้าที่บัญชี [email protected] นางสาวธฤษวรรณ เกาะพราหม เจ้าหน้าที่บัญชี
0 2794 6062 นางสาวพรทิพย์ ปะริรัมย์ เจ้าหน้าที่บัญชี [email protected] นางสาวพรทิพย์ ปะริรัมย์ เจ้าหน้าที่บัญชี
0 2794 6054 นางสาววาสินี ฉัตรแก้ว เจ้าหน้าที่บัญชี [email protected] นางสาววาสินี ฉัตรแก้ว เจ้าหน้าที่บัญชี
0 2794 6059 นางสาวพิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา เจ้าหน้าที่บัญชี [email protected] นางสาวพิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา เจ้าหน้าที่บัญชี

กลุ่มงานบริหารกลาง สำนักบริหารการเงินฯ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6053 นางสาวกุลธิดา สมิตไมตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกลาง [email protected] นางสาวกุลธิดา สมิตไมตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกลาง
0 2794 6068 นางสาวกัญญาภัค ศรีโชค เจ้าหน้าที่บริหาร [email protected] นางสาวกัญญาภัค ศรีโชค เจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6061 นางชลดา ฝั่งสาคร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (สตน.) [email protected] นางชลดา ฝั่งสาคร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)
0 2794 6057 นางรัษฎากร ชาญจักร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [email protected] นางรัษฎากร ชาญจักร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
0 2794 6069 นางสาวศุกร์แก้ว วรวัชรานนท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [email protected] นางสาวศุกร์แก้ว วรวัชรานนท์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน