สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ที่อยู่: เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 11 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล์: [email protected]
โทรสาร: 0 2794 6070
แผนที่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6053 (ติดต่อ คุณกุลธิดาฯ) นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง [email protected] นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

สำนักนโยบายและแผน

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6063 (เบอร์ตรง) นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (สนผ.) [email protected] นายพรชัย จิรกุลไพศาล

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนองค์กร สำนักนโยบายและแผน

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6073 (เบอร์ตรง) นายธนพล แสงสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนองค์กร [email protected] นายธนพล แสงสว่าง

กลุ่มงานนโยบายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักนโยบายและแผน

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6063 -ว่าง- อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง [email protected]
0 2794 6055 หรือ 061 443 5532 นางสาวจุฑาลักษณ์ โรจนวรานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [email protected] นางสาวจุฑาลักษณ์ โรจนวรานนท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6052 (เบอร์ตรง) นางสายฝน สันประโคน ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ [email protected] นางสายฝน สันประโคน

สำนักการเงินและบัญชี

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6067 (เบอร์ตรง) นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักการเงินและบัญชี (สงบ.) [email protected] ภาพคุณไพลิน

กลุ่มงานการเงิน สำนักการเงินและบัญชี

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6058 (เบอร์ตรง) นายทศพล จันทจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน [email protected] นายทศพล จันทจิตร
0 2794 6056 (เบอร์ตรง) นางสาวปัณณภรณ์ เกิดช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี (ติดต่อประสานเรื่อง เงินชดเชยเงินกองทุนฯ) [email protected] นางสาวปัณณภรณ์ เกิดช่วย
0 274 6071 (เบอร์ตรง) Help desk Help desk (การใช้ระบบเบิกจ่ายเงินชดเชยกองทุนฯ) [email protected]

กลุ่มงานบัญชี สำนักการเงินและบัญชี

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6060 (เบอร์ตรง) นางสาววนิดา สมันแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี [email protected] นางสาววนิดา สมันแก้ว
0 2794 6066 (เบอร์ตรง) นางสาวธฤษวรรณ เกาะพราหม นักวิชาการเงินและบัญชี [email protected] นางสาวธฤษวรรณ เกาะพราหม
0 2794 6062 (เบอร์ตรง) นางสาวพรทิพย์ ปะริรัมย์ นักวิชาการเงินและบัญชี [email protected] นางสาวพรทิพย์ ปะริรัมย์
0 2794 6054 (เบอร์ตรง) นางสาววาสินี ฉัตรแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี [email protected] นางสาววาสินี ฉัตรแก้ว
0 2794 6059 (เบอร์ตรง) นางสาวพิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี [email protected] นางสาวพิชญ์กสินี นนท์กาญจนจินดา

สำนักอำนวยการ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6074 (ติดต่อประสาน คุณมาลัยฯ) -ว่าง- อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ (สนอ.) [email protected]

กลุ่มงานบริหารกลาง สำนักอำนวยการ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6053 (เบอร์ตรง) นางสาวกุลธิดา สมิตไมตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกลาง [email protected] นางสาวกุลธิดา สมิตไมตรี
0 2794 6068 (เบอร์ตรง) นางสาวกัญญาภัค ศรีโชค นักจัดการงานทั่วไป [email protected] นางสาวกัญญาภัค ศรีโชค
0 2794 6074 (เบอร์ตรง) นางสาวมาลัย ผึ้งหลวง นักจัดการงานทั่วไป [email protected] นางสาวมาลัย ผึ้งหลวง

กลุ่มงานกฎหมาย สำนักอำนวยการ

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
- - - [email protected]

กลุ่มตรวจสอบภายใน

เบอร์โทร รายชื่อ ตำแหน่ง อีเมล์
0 2794 6061 (เบอร์ตรง) นางชลดา ฝั่งสาคร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) [email protected] นางชลดา ฝั่งสาคร
0 2794 6057 (เบอร์ตรง) นางรัษฎากร ชาญจักร นักวิชาการตรวจสอบภายใน [email protected] นางรัษฎากร ชาญจักร
0 2794 6069 (เบอร์ตรง) นางสาวศุกร์แก้ว วรวัชรานนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน [email protected] นางสาวศุกร์แก้ว วรวัชรานนท์