วัตถุประสงค์ตามกฎหมาย / ภารกิจ

ตาม “พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 2546” โดยมีวัตถุประสงค์ “จัดหาเงินมาให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนำไปชดเชยราคา เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ และดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนพลังงาน”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้กับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล  

พันธกิจ

 • บริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องและเกิดประโยชน์สูงสุด
 • ดำเนินการรับเงินและจ่ายเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมจัดทำรายงานการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามความเคลื่อนไหวด้านราคาพลังงาน ตลาดเงิน ตลาดทุน และนโยบายที่เกี่ยวกับราคาพลังงานของรัฐบาล เพื่อประเมินสถานการณ์ (Scenarios) ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน โดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

กลยุทธ์

 • ปรับปรุงรูปแบบและพัฒนาองค์กรให้สามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
  • หน่วยวิจัยและยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ด้านพลังงานและความเสี่ยง
  • หน่วยปฏิบัติการด้านการเงินและบัญชีกองทุน
  • หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อความถูกต้อง โปร่งใสในการทำงานทุกขั้นตอน
  • หน่วยบริหารกลาง ในการสนับสนุนการทำงานทั้งหมด
 • จัดทำข้อมูลด้านราคาพลังงาน ข้อมูลด้านการเงินเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อนำมาจัดแผนและบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื่อเพลิง
 • จัดหาแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างเหมาะะสม เพื่อให้เกิดสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานและทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

มีสภาพคล่องเพียงพอในการรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามเป้าหมายกระทรวง