นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์

ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง: -
วันเดือนปีเกิด:
ประวัติการศีกษา
  • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
  • กรรมการและกรรมการกำกับกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
  • รองอธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมธุรกิจพลังงาน
  • เลขานุการกรม กรมธุรกิจพลังงาน

ช่องทางการติดต่อ :
โทร 0 2794 6053 (ติดต่อหน้าห้องคุณกุลธิดาฯ)
โทรสาร 0 2794 6070
E-mail : [email protected]
ระบบสารบรรณกลาง : [email protected]