กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้ สบพน. จึงรับหน้าที่ทำนิติกรรมต่างๆ กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกแทน เพื่อประโยชน์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดย สบพน. มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารนโยบายแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (สบพน.) กำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการบริการจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการสนับสนุนการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โครงสร้างการดำเนินงาน

  • กพช.
  • กบง.
    • อบน.
  • สบพน.
โครงสร้างกองทุนน้ำมัน

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ดำเนินการรับ/จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราที่ กบง. ประกาศ บริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริหารเงินสดให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งจัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในการดำเนินงาน สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานโดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประกอบการตัดสินใจ และจัดทำงบการเงินให้ สตง. ตรวจสอบ

การดำเนินการรับ/จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีหน่วยงานงานของรัฐ เช่น กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเกี่ยวกับ ปริมาณ อัตราเงินส่งเข้ากองทุน/อัตราชดเชย และสรุปยอดจำนวนเงินรับ/จ่าย ส่งให้ สกนช. เพื่อดำเนินการรับเงิน/จ่ายเงินตามที่หน่วยงานรัฐดังกล่าวแจ้งยอด

สรุปโครงสร้างรายรับและรายจ่ายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง