สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สกนช. และหน่วยงานที่มีบทบาทด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐานและการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์องค์กร (Social Media) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรให้ทันสมัย และทันสถานการณ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและองค์กรต่อไป

ภาพประกอบ
  • ภาพหมู่วิทยากรและผู้บริหาร
  • ภาพผู้อำนวยการ
  • ภาพการดำเนินกิจกรรม
  • ภาพวิทยากร
  • ภาพคุณพรชัย
  • ภาพworkshop01
  • ภาพworkshop02
  • ภาพworkshop03