กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จึงไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆ ได้ สกนช. จึงรับหน้าที่ทำนิติกรรมต่าง ๆ กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกแทน เพื่อประโยชน์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดย สกนช. มีอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้ง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) กำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเป็นการสนับสนุนการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

โครงสร้างการดำเนินงาน

  • กพช.
  • กบน.
    • อบน.
  • สกนช.
โครงสร้าง สกนช16มกรา67

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

ดำเนินการรับ/จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามอัตราที่ กบง. ประกาศ บริหารจัดการด้านการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง บริหารเงินสดให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งจัดหาเงินทุนให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้ในการดำเนินงาน สนับสนุนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานโดยการจัดทำรายงานสถานะการเงินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อประกอบการตัดสินใจ และจัดทำงบการเงินให้ สตง. ตรวจสอบ

การดำเนินการรับ/จ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีหน่วยงานงานของรัฐ เช่น กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นผู้ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องเกี่ยวกับ ปริมาณ อัตราเงินส่งเข้ากองทุน/อัตราชดเชย และสรุปยอดจำนวนเงินรับ/จ่าย ส่งให้ สกนช. เพื่อดำเนินการรับเงิน/จ่ายเงินตามที่หน่วยงานรัฐดังกล่าวแจ้งยอด

สรุปโครงสร้างรายรับและรายจ่ายของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง