ภาพผู้บริหาร
ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
-
วันเดือนปีเกิด
ประวัติการทำงาน
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.)
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประวัติการศึกษา
Master of Economics (M.Ec.) The University of Calgary, Canada ปี 2536
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2523
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2520
สถานะ
อดีต