แผนปฏิบัติการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2563 - 2567 ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและแก้ไขป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

 • แผนงานที่ 1.1 แผนงานสร้างเสถียรภาพราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและรักษาสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • โครงการที่ 1.1.1 การทบทวนแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
  • โครงการที่ 1.1.2 การบริหารสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • แผนงานที่ 1.2 แผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงระยะที่ 2
 • แผนงานที่ 1.3 แผนงานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเชิงรุก
 • แผนงานที่ 1.4 แผนงานสำรวจระดับความพึงพอใจผู้รับบริการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ

 • แผนงานที่ 2.1 แผนงานลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักธรรมาภิบาล

 • แผนงานที่ 3.1 แผนงานการปรับปรุงกฎหมายลำดับรองของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 • แผนงานที่ 3.2 แผนงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • แผนงานที่ 3.3 แผนการบริหารความเสี่ยง
 • แผนงานที่ 3.4 แผนการควบคุมภายใน
 • แผนงานที่ 3.5 แผนทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2566 - 2570