เป็นการแสดงคู่มือการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ กับ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)  โดยจะแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น การเบิกจ่าย การส่งเงินเข้า หรือแบบฟอร์มต่างๆ เป็นต้น

(สามารถดูรายละเอียด Link ด้านล่าง)