แนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง

 1. ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำการแยกบัญชีตามกลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ กลุ่มน้ำมันดีเซล กลุ่มน้ำมันเบนซิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซ LPG) เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดหนุนราคาข้ามกลุ่มเชื้อเพลิง
 2. มีกรอบของความต่างของราคา (Band Width) ระหว่างราคาเชื้อเพลิงหลัก ของกลุ่มน้ำมันดีเซล และกลุ่มน้ำมันเบนซิน ในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เท่ากับความต่างของราคาในสถานการณ์ราคาปกติ อย่างไรก็ตาม หากเกิดวิกฤตฯ ที่คาดว่าจะยาวนาน จนส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ทำให้เงินกองทุนน้ำมันขาดสภาพคล่อง ให้พิจารณาอุดหนุนราคาดีเซลชนิดเดียว
 3. ชดเชยราคาน้ำมันเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
 4. เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้เพลิง ในช่วงที่ราคาลง เพื่อสะสมเงินให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่อง
 5. ทบทวนแนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 1. การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
 2. วิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง หมายความว่า สถานการณ์ที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือผันผวนอันอาจเกิดผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชน หรือสถานการณ์ที่น้ำมันเชื้อเพลิงอาจขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการใช้ในประเทศ
 3. การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หมายถึง การนำเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้จ่ายเพื่อชดเชยให้กับผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นโรงกลั่น หรือผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือผู้ซื้อหรือได้มาซึ่งก๊าซปิโตรเหลี่ยมเหลว ตามมาตรา 29 มาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 4. การบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีจำนวนเงินเพียงพอเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงตามข้อ 2 ให้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
 6. กบน. จะอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อดำเนินการตามสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือได้รับเงินชดเชยและกำหนดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 27 อัตราเงินชดเชยตามมาตรา 29 อัตราเงินคืนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 31 และอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรา 32 โดยจะออกเป็นระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศกำหนด