แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย

1. ผู้บริหารสูงสุด :
    นายวิศักดิ์   วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    โทร 0 2794 6053 (เบอร์หน้าห้อง)
    E-mail : [email protected]

2. รองผู้บริหารสูงสุด :
    สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่มีตำแหน่งรองผู้อำนวยการ แต่จะเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รองจากผู้อำนวยการสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย 3 สำนัก และ 1 กลุ่ม ดังนี้

ตำแหน่ง รายชื่อ เบอร์โทร E-mail
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผน
นายพรชัย  จิรกุลไพศาล 0 2794 6063
(เบอร์ตรง)
[email protected]
ผู้อำนวยการ
สำนักการเงินและบัญชี
นางไพลิน  ฟุ้งเกียรติ 0 2794 6067
(เบอร์ตรง)
[email protected]
ผู้อำนวยการ
สำนักอำนวยการ
-ว่าง- รักษาการโดย ผอ.สกนช.
อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหา
0 2794 6074 
(เบอร์ตรง)
[email protected]
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางชลดา  ฝั่งสาคร 0 2794 6061
(เบอร์ตรง)
[email protected]

ทั้งนี้ เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดบุคลากรทั้งหมดเพื่อติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ Link -> https://www.offo.or.th/th/contact-us

โดยมีรายละเอียดผังโครงสร้างระดับบริหารตามภาพ ดังนี้

ภาพประกอบ
ภาพข้อมูลผู้บริหารสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง