ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 ทำให้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) ยุบเลิก โดยเปลี่ยนเป็นสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ให้อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนด

โครงสร้างสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) (ภายใต้ความเห็นชอบของกรมบัญชีกลางเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567)

     โครงสร้างการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองภารกิจในแต่ละด้าน และเสนอให้กับคณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ 8 คณะ และสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประกอบด้วย 3 สำนัก 7 กลุ่มงาน และ 1 กลุ่ม ดังนี้

โครงสร้างการบริหารการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 • คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
 • คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.)
  • คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
  • คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
  • คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
  • คณะอนุกรรมการบริหารสภาพคล่องเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • คณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  • คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
 • สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.)

โครงสร้างภายในหน่วยงานของ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 • ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • สำนักนโยบายและแผน
   • กลุ่มงานนโยบายกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
   • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนองค์กร
   • กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สำนักการเงินและบัญชี
   • กลุ่มงานการเงิน
   • กลุ่มงานบัญชี
  • สำนักอำนวยการ
   • กลุ่มงานกฎหมาย
   • กลุ่มงานบริหารกลาง
  • กลุ่มตรวจสอบภายใน

  ==============================================================

หมายเหตุ : รายละเอียดติดต่อ บุคลากรขององค์การ Click Link --> https://www.offo.or.th/th/contact-us

แสดงผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้

ภาพประกอบ
โครงสร้าง สกนช.-16มกรา67