• ในกรณีที่คณะกรรมการกำหนดให้มีการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการส่งเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบกรมสรรพสามิต (กรณีโรงกลั่น)
  • การส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันฯ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2554 (ผู้จำหน่ายก๊าซ)