ตามประกาศสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและกลยุทธ์ราคา จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งได้ปิดรับสมัครแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น
บัดนี้ สกนช. ได้ดำเนินการพิจารณาใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครของบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้