ช่องทางสำหรับประชาชนยื่นคำขอหรือติดต่อสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) หรือผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(๑) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) [email protected]

(๒) เว็บไซต์ www.offo.or.th

ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือติดต่อมาทางช่องทางดังกล่าวข้างต้น ประสงค์จะสอบถามหรือขอรับคำยืนยันจากสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงว่าได้รับคำขอหรือการติดต่อแล้ว ให้สอบถามในวันและเวลาราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้

(๑) 0 2794 6053 (คุณกุลธิดา  สมิตไมตรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกลาง)

(๒) 0 2794 6074 (คุณมาลัย ผึ้งหลวง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหาร)