คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกรรมการ
 2. ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นรองประธานกรรมการ
 3. กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้อํานวยการสํานักงานโยบายและแผนพลังงาน
 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการเงินและด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกอบด้วย
ประกาศ ณ วันที่
1. ประธานกรรมการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2. กรรมการโดยตำแหน่ง
 1. ตำแหน่ง
  ปลัดกระทรวงการคลัง
 2. ตำแหน่ง
  ปลัดกระทรวงคมนาคม
 3. ตำแหน่ง
  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 4. ตำแหน่ง
  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
 5. ตำแหน่ง
  อธิบดีกรมการค้าภายใน
 6. ตำแหน่ง
  อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
 7. ตำแหน่ง
  อธิบดีกรมบัญชีกลาง
 8. ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 1. ชื่อ/ตำแหน่ง
  นายชวลิต พิชาลัย
 2. ชื่อ/ตำแหน่ง
  นางสาววิมล ชาตะมีนา
 3. ชื่อ/ตำแหน่ง
  นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์
 4. ชื่อ/ตำแหน่ง
  นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร
4. กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเชื้อเพลิง
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ
 1. เสนอแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
 2. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานและเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ต่อ กพช.
 3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายตามที่ กพช. กำหนด
 4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินหรือได้รับเงินชดเชย และกำหนดอัตราเงิน
 5. อนุมัติการจ่ายเงินกองทุนเพื่อดำเนินการตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
 6. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินของสำนักงาน
 7. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินกองทุน
 8. บริหารสินทรัพย์และหนี้สินของกองทุน ให้มีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
 9. อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
 10. ออกระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้
 11. ออกระเบียบ หรือข้อบังคับอื่น ๆ
 12. ปฏิบัติการอื่นใดตาม พ.ร.บ. นี้ หรือตามที่ กพช. มอบหมาย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นค่าเบี้ยประชุม ต่อเดือน ดังนี้

ตำแหน่ง จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
ประธานกรรมการ 3,000 อัตราสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25
รองประธานกรรมการ 2,700
กรรมการ 2,400
ประธานอนุกรรมการ 2,000 อัตราสูงกว่าอนุกรรมการร้อยละ 25
อนุกรรมการ 1,600