วันที่

แบบวัด EIT ปี 2567

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สกนช. ปี พ.ศ. 2567 (แบบวัด EIT)

โดยมีขั้นตอนการประเมินง่ายๆ ใน 3 นาที

1. เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ itas.nacc.go.th

2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง

3. กรณี ประเมินหน่วยงาน สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) รายละเอียดด้านล่างนี้

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ของ สกนช.
https://itas.nacc.go.th/go/eit/v5p7ao