วันที่

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สกนช. จัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสขององค์กรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยจัดให้มีขึ้นในที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกระทรวงพลังงาน

โดยมีรายละเอียดโครงการ ตาม Link ด้านล่างนี้