สกนช.ศึกษาดูงานเชื้อเพลิงชีวภาพ บมจ.อุบล ไบโอ เอทานอล

พร้อมร่วมชมโครงการโซลาร์ลอยน้ำเขื่อนสิรินธร

     สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) นำโดย นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการ สกนช. พร้อมคณะจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 โดยเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้แก่ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี พลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสื่อมวลชน เข้าร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสถานการณ์พลังงาน บทบาทและความเป็นมาของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอล ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อแนวทางการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร

     การลงพื้นที่เยี่ยมชมกระบวนการผลิตเอทานอลของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ UBE ได้นำทีมบรรยายภาพรวมของธุรกิจ และนำคณะเยี่ยมชม พร้อมกล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจเอทานอลยังมีโอกาสเติบโต เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกมาก หากแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในส่วนของเกรดอุตสาหกรรมซึ่งควรเปิดเสรีการใช้งานเอทานอลเกรดอุตสาหกรรม เพื่อต่อยอดการใช้งานเอทานอลไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ การขยายการใช้งานไปยังอุตสาหกรรมไบโอพลาสติก ยา และเครื่องสำอางค์ เป็นต้น

     นางสาวสุรียส ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เอทานอลเกรดเชื้อเพลิง ซึ่งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในอนาคตนั้น หน่วยงานภาครัฐยังจำเป็นต้องมีนโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานต่อไป รวมถึงผลักดันการใช้งานเอทานอลเกรดเชื้อเพลิงไปสู่อุตสาหกรรมการบิน เพื่อเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดสำหรับเครื่องบิน และอื่นๆ เป็นการหนุนปริมาณการใช้เอทานอลในประเทศให้ใกล้เคียงกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งไม่เพียงช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเอทานอลของไทย แต่ยังสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดการนำเข้าน้ำมัน และช่วยเกษตรกรในการสนับสนุนสินค้าทางเกษตรในประเทศด้วย

     สำหรับการเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร หรือโซลาร์เซลล์ไฮบริด เขื่อนสิรินธร โดยมีนายอาทิตย์ พรคุณา หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำคณะร่วมบรรยายและพาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าดังกล่าวผ่านเส้นทางเดินชมธรรมชาติ (Nature Walkway) โดยโรงไฟฟ้าโซลาร์ลอยน้ำไฮบริดมีกำลังการผลิต 45 เมกะวัตต์ เป็นการลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังน้ำที่มีอยู่เดิม เป็นการช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมีเสถียรภาพมากขึ้น และเป็นพลังงานธรรมชาติที่ช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

#OFFOReport #สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง #สกนช #OilFuelFundOffice #OFFO

 

ภาพประกอบ
  • ภาพหมู่ผู้อำนวยการและวิทยากรและผู้บริหารต่างๆ
  • ภาพวิทยากรคุณพรชัยฯ บรรยาย
  • ภาพวิทยากรคุณวีระพลฯบรรยาย
  • ภาพการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • ภาพแถลงข่าวให้ข่าวโดยผู้อำนวยการ
  • ภาพประชุมหารือร่วมกับบริษัท อุบล ไบโอฯ
  • ภาพหมู่ถ่ายภายในโรงงาน
  • ภาพเยี่ยมชม EGAT เขื่อนสิรินธร