สกนช.ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 

     สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) โดยนางสายฝน สันประโคน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารสารสนเทศ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (อ้างอิงตามมาตรฐาน WCAG) จากศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยการจัดงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) วันนี้ (29 พฤษภาคม 2566) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา โดย สดช. ได้ดำเนินการประกวดเว็บไซต์ตามโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)” และมีการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการจัดทำเว็บไซต์มาตรฐานระดับโลกที่กำหนดขึ้นมาเพื่อทำให้มั่นใจว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ทุกอย่างในเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกสบายและไม่มีการแบ่งแยก และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ และสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับคนพิการ

     ทั้งนี้ สกนช. ได้จัดส่งเว็บไซต์ www.offo.or.th เข้าประกวดและได้รับการพิจารณาผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 (อ้างอิงตามมาตรฐาน WCAG) ประกอบด้วยมีองค์ประกอบครบถ้วนตามมาตรฐาน 13 องค์ประกอบ และทดสอบผ่านเครื่องมือ Achecker และ Validator พบ Error เป็นศูนย์ รวมทั้งการตรวจสอบการเข้าถึงเว็บไซต์โดยคณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้พิการทดสอบการเข้าถึงเว็บไซต์สามารถใช้งานได้จริง

ภาพประกอบ
  • ภาพปลัดกระทรวงดิจิทัลมอบรางวัล
  • ภาพโล่รางวัล
  • ภาพหมู่ผู้แทนหน่วยงานได้รับโล่รางวัล
  • ภาพโล่รางวัลหลายอันบนเวที
  • ภาพผู้แทนรับโล่ถ่ายกับป้าย