นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เปิดเผยว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้รับการประเมินในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 93.39 คะแนน จาก 100 คะแนน ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเป็นอันดับที่ 4 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานจาก 9 หน่วยงาน โดยเป็นอันดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2565 ที่เคยอยู่อันดับที่ 9 และคะแนนเฉลี่ยปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 11 ของหน่วยงานสังกัดองค์การมหาชน จาก 59 หน่วยงาน

     ทั้งนี้ ITA จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบ สถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจน

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานต่อไป

     โดย สกนช. จะมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร “เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้”

ภาพประกอบ
  • ภาพผอ.สกนช
  • ภาพคะแนนITA66
  • กราฟเปรียบเทียบITA_5ปี