1. นางสาววิมล ชาตะมีนาประธานอนุกรรมการ
 2. ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
 3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนุกรรมการ
 4. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอนุกรรมการ
 5. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอนุกรรมการ
 6. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอนุกรรมการ
 7. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอนุกรรมการ
 8. ผู้แทนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
 1. พิจารณากลั่นกรองการกำหนดโครงสร้างสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งงานของพนักงานและลูกจ้าง กรอบอัตรากำลัง เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียนกำหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณาอนุมัติ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
 2. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการออกระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ แบบสัญญาจ้าง และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล
 3. พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ตามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณา
 4. พิจารณาแผนปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
 5. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายสำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพิจารณาอนุมัติ
 6. แต่งตั้งคณะทำงานหรือบุคคลเพื่อทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล
 7. รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทราบเป็นระยะ ๆ
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมาย