1. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานอนุกรรมการ
 2. รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอนุกรรมการ
 3. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนุกรรมการ
 4. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานอนุกรรมการ
 5. ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงานอนุกรรมการ
 6. ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอนุกรรมการ
 7. ผู้แทนกรมสรรพสามิตอนุกรรมการ
 8. ผู้แทนกรมศุลกากรอนุกรรมการ
 9. ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
 10. ผู้แทนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
 1. ศึกษา ยกร่าง พิจารณาปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
 2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขหรือมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 3. เชิญหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา ยกร่าง ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ รวมถึงการส่งเอกสารหรือชี้แจงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 4. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามสมควร
 5. รายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหาและอุปสรรคให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทราบ หรือพิจารณาเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมาย