1. ปลัดกระทรวงพลังงาน หรือรองปลัดกระทรวงพลังงานที่ได้รับมอบหมายประธานอนุกรรมการ
  2. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอนุกรรมการ
  3. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอนุกรรมการ
  4. ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอนุกรรมการ
  5. ผู้แทนกรมบัญชีกลางอนุกรรมการ
  6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอนุกรรมการ
  7. ผู้แทนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
  1. กลั่นกรองและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหรือการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบ
  2. กลั่นกรองและอนุมัติแผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปีของสำนักงาน ตามกรอบวงเงินที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบ
  3. กลั่นกรองการกู้ยืมเงินของสำนักงานตามมาตรา 26
  4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมาย