1. นายชวลิต พิชาลัยประธานอนุกรรมการ
  2. นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์อนุกรรมการ
  3. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอนุกรรมการ
  4. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอนุกรรมการ
  5. ผู้แทนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอนุกรรมการและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
  1. เสนอร่างตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้ความเห็นชอบ
  2. เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการประชุมหารือตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  3. กำกับ ติดตาม ประเมินผล และให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  4. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทราบ
  5. ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมาย