1. นายคุรุจิต นาครทรรพประธานอนุกรรมการ
  2. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์อนุกรรมการ
  3. นายเปรมฤทัย วินัยแพทย์อนุกรรมการ
  4. นายพรายพล คุ้มทรัพย์อนุกรรมการ
  5. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวลอนุกรรมการ
  6. นางศศิธร สมิตเวชเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
  1. ทาบทามบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านการเงินและด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. เมื่อได้รับการตอบรับการทาบทามจากบุคคลตาม ข้อ 1. เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่ตอบรับการทาบทามจำนวนไม่เกินสองเท่าของจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องการสรรหา เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ 2. พร้อมด้วยเอกสารข้อมูล ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงาน และผลงานต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อพิจารณาคัดเลือก
  4. ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
  5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง