1. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประธานคณะทำงาน
  2. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานคณะทำงาน
  3. ผู้แทนกรมธุรกิจพลังงานคณะทำงาน
  4. ผู้แทนกรมการค้าภายในคณะทำงาน
  5. ผู้แทนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงานและเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
  1. วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อพยากรณ์ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคต
  2. จัดทำข้อเสนอแนวทางการปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมาย