1. นายคุรุจิต นาครทรรพประธานอนุกรรมการ
  2. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์อนุกรรมการ
  3. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาทอนุกรรมการ
  4. นายพรายพล คุ้มทรัพย์อนุกรรมการ
  5. นายมนูญ ศิริวรรณอนุกรรมการ
  6. เจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
  1. สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นผู้อำนวยการ
  2. เจรจาต่อรอง กำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น พร้อมทั้งเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานในเบื้องต้น เพื่อกำหนดไว้ในสัญญาจ้างของผู้อำนวยการ
  3. ในการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อที่จะเป็นผู้อำนวยการ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563
  4. ปฏิบ้ติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง