ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Polcy
ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าทีของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ประจำปี 2567

         

                    สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) มุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเต็มกำลังความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิขอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

โดยมีรายละเอียดประกาศ ตาม Link ด้านล่างนี้ (เป็นไฟล์ .pdf)

ภาพประกอบ
  • ภาพผู้อำนวยการ สกนช.