ปีงบประมาณ
2565
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
กำหนดขอรับ/ซื้อเอกสาร
-
กำหนดวันเสนอราคา
กำหนดวันตรวจสอบเอกสาร
สถานะโครงการ
ระหว่างดำเนินการ