ปีงบประมาณ
2565
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
ราคากลาง
9,001,482.00 บาท