ปีงบประมาณ
2565
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
เฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ
4,600,000.00 บาท
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา
S&P Global Platts, a division of S&P Global Inc.,
ราคาที่เสนอ
4,417,905.55 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
S&P Global Platts, a division of S&P Global Inc.,
ราคา
4,417,905.55 บาท