ปีงบประมาณ
2565
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ
10,000,000.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ซิน คัมปานี จำกัด
ราคา
8,170,000.00 บาท