ปีงบประมาณ
2565
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วันที่ประกาศ
ราคากลาง
1,849,000.00 บาท