1. อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประธานคณะทำงาน
  2. นายชวลิต พิชาลัยคณะทำงาน
  3. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตรคณะทำงาน
  4. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานคณะทำงาน
  5. ผู้แทนกรมการค้าภายในคณะทำงาน
  6. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคณะทำงาน
  7. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะทำงานและเลขานุการ
  8. ผู้อำนวยการกองบริการธุรกิจและการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิง กรมธุรกิจพลังงานคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่

1. ศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนวทางการช่วยเหลือราคาก๊าซ LPG ภาคประชาชน

2. รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทราบ

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมอบหมาย