ลงนามถวายพระพร

เลือกข้อความถวายพระพร

ลงนามถวายพระพร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสายฝน สันประโคน
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายอรรถพร สุนทเรกานนท์
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ช่วยสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านบริหารสารสนเทศ
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางนนทน์วรรณ อายุศะนิล
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล
หน่วยงาน: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางสาวมาลัย ผึ้งหลวง
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักงาน
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนนำ้มันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นางไพลิน ฟุ้งเกียรติ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสำนักการเงินและบัญชี
หน่วยงาน: สำนักงานกอจทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า: นายธนพล แสงสว่าง
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนองค์กร
หน่วยงาน: สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง